Våra Medborgarförslag

 1. Upphandling av miljömärkta livsmedel till kommunal verksamhet i Håbo kommun.

Medborgarförslag 1 Här kan du läsa hur resultatet blev:

2. Inför separat insamling och återvinning av biologiskt avfall från hushåll, storkök, restauranger och butiker. Medborgarförslag 2

Här kan du läsa hur resultatet blev:

3. Inrätta ett naturreservat på kommunägd obebyggd mark på Bålstaåsen i enlighet med bifogad karta. Medborgarförslag 3

Resultat: Kommunfullmäktige 2010-06-14 beslutade att avslå medborgarförslaget med 25 röster för, 7 emot samt 8 ledamöter som avstod.

4. Genomför en reformering av den komunala förskoleverksamheten med sikte på övergång till utomhuspedagogik inom en 5-års period. Stimulera även privata alternativ (förskolor, föräldrakooperativ och familjdaghem) att arbeta med utomhuspedagogik. Medborgarförslag 4

5. Energiska Håbobor. Medborgarförslag 5

6. Ta fram en byggpolicy med krav på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokaker med sikte på nollenergihus och plusenergihus. Medborgarförslag 6

7. Genomför en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. Medborgarförslag 7