Övriga yttranden och remissvar

Utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält

2008 inlämnade Försvarmakten en ansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation angående tillstånd få bedriva utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält, beläget i sydöstra delen av Veckholmslandet invid Norra Björkfjärden. I augusti 2011 (någon vecka före deadline för att få inkomma med synpunkter) inlämnade Håbo Naturskyddsföreningen ett yttrande i ärendet till Länsstyrelsen. Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om utökat tillstånd vid Veckholm

Team Bålsta Enduros tillstånd angående träningsbana inom fastigheten Skörby 5:1

Vintern 2011 erhöll Team Bålsta Enduro tillstånd av Tillståndsnämnden om att ha en övningsbana i skogen mellan Skörby och Lastberget. Markägare är Håbo Marknads AB. Tillståndet avsåg träningsköning på en i förväg anlagd bana torsdagar och lördagar med ett begränsat antal motorcyklar.

I januari 2012 lämnade vi in en skrivelse till Håbo kommuns Miljöavdelning angående Team Bålsta Enduros träningsbana. Brev till Miljöavdelningen angående Team Bålsta Enduro

 

Utvidgat strandskydd längs Mälarens stränder efter 2014-12-31

Regeringens Strandskyddsproposition (2009) anger att fr.o.m. 2015-01-01 kommer strandskyddet att vara generellt 100 meter. Idag är strandskyddet 300 meter längs Mälaren i Uppsala län. Länsstyrelserna ges dock fortsatt möjlighet att utvidga strandskyddet även efter den 31/12 2014, men då skall utvidgningen vara motiverad med att den behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

I samband med vår Strandskyddsmanifestation 2011-11-13 antogs ett uttalande som vid månadsskiftet januari – februari 2012 skickades till Länsarkitekt Eva Bergdahl jämte några bilagor där vi själva föreslog omfattningen att strandskyddet vid Mälaren i Håbo kommun efter 2014-12-31. Vår skrivelse kan du läsa här. Bilaga med avsnitt 1 – 8 (Skolhalvön)Utvidgat strandskydd avsnitt 1 – 8, bilaga med avsnitt 9 – 19 (Övriga Håbo) Utvidgat strandskydd avsnitt 9 – 19 samt en detaljkarta över avsnitt 19 Detaljkarta över avsnitt 19

 

Skrivelse till ledamöterna i Kommunstyrelsen, Skolnämnden och Miljö- och tekniknämndens ledamöter inför återuppbyggnaden av Junibackens förskola

Skrivelsen gjordes i november 2012 tillsammans med Friluftsfrämjandet Bålsta. Vill du läsa skrivelsen, klicka här.

 

Vision Mitt Håbo 2013

Åren 2012 – 2013 pågick ett arbete med att ta fram en vision kallad ”Mitt Håbo 2013”. Arbetet leddes av Håbo kommuns samhällsplanerare och en styrgrupp med folkvalda representanter från flertalet av de politiska partier som då fanns representerade i Kommunfullmäktige. Vi lämnade i oktober 2013 följande synpunkter på det förslag till vision så då var ute på remiss. Mitt Håbo 2030

 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015 – 2018 med utblick mot 2030

Detta samråd skedde sommaren 2014 och arbetet leddes av Håbo kommuns samhällsplanerare. Vi lämnade i september 2014 följande yttrande.Remissvar på samrådsförslag, Bostadsförsörjningsprogram för 2015 – 2018 med utblick mot 2030

 

Inför uppdatering av Håbo komuns avfallsplan

Vi bereddes under sommaren 2014 möjlighet att lämna ett yttrande inför uppdateringen av Håbo komuns avfallsplan till Miljö- & teknikavdelningen, vilket renderade följande skrivelse. Remissvar. Avfallsplan

 

Samråd. Angående 3G Infrastructure Service AB:s ansökan om bygglov för uppförande av en 60 meter hög stdgad mast med tillhörande teknikbodar på fastigheten Bålsta 4:5

Detta samråd skedde senhösten 2014. Vi lämnade följande yttrande. Remissvar. Bygglov avseende telemast Bista 4 5

Yttrande vid samråd. Ansökan för hamnanläggning i Toresta

Byggföretaget NCC Construction har lämnat in en ansökan om att få nyttja sin grustäkt vid Toresta  (Upplands-Bro kommun) som deponi och omlastningsanläggning m.m. för utvinnet material i samband med bygget av tunnlar inom ramen för projektet Förbifart Stockholm. Dessa transporter (är det tänkt) skall delvis ske m.h.a. pråmar. Av denna anledning vill de skapa en hamnanläggning med lossningsramp m.m. i Kalmarsandsviken.

Vi lämnade in följande yttrande till detta samråd: Yttrande. NCCs ansökan för hamnanläggning i Toresta 2015-05-25

 

Yttrande. Samråd avseende utökat miljötillstånd för Cementas anläggning i Bålsta.

Byggföretaget Cementa önskar utöka sitt miljötillstånd avseende transporter till sin hamnanläggning i Bålsta. Vi inlämnade ett yttrande i juni 2015 avseende innehållet i deras ansökan. Vårt yttrande kan du läsa här:

Yttrande. Utökat miljötillstånd för Cementas anläggning i Bålsta 2015-06-24

I februari 2015 tog kommunstyrelsen beslut om att skapa ett tematisk tillägg till befintlig Översiktsplan (2006) genom att inrätta områden för Landsbygdsutveckling i Strandnära läge (LIS). I december 2015 lämnade vi nedanstående yttrande avseende utställningsversionen.

Remissvar. Tematiskt tillägg till Översiktsplan för Håbo kommun. LIS. Utställningsversion.

 

Ansökan om bildande av naturreservat längs stranden mellan Hummeldal och Österkvarn tillsammans med Idealbyns byalag i december 2015. Naturreservat Ansökan Bilaga 1 karta med gränser Bilaga 2 Historik och fakta Bilaga 4 Bilder