Ängsslåtter på Rölundaåsen

I 2011 års programblad (Håbo Natur 2011) efterfrågades deltagare i Forum Biologisk mångfald på Skohalvön. Söndagen den 19/6 2011 arrangerade vi för första gången i Håbo tillsammans med Upplands Botaniska Förening ”Vilda Blommornas Dag”. Mora Aronsson och Thommy Åkerberg guidade i regnvädret dels vid Nederhassla gård och dels på norra delen av Rölundaåsen. Vandringen avslutades med ett besök på den äng som blev utsedd till lämplig för årlig ängsslåtter. Hösten 2011 tillfrågades markägaren, Magnus Nobel (Rölunda gård) om vi fick ha slåtter på den igenväxta ängen på Rölundaåsen, vilket han ställde sig positiv till. Hembygdsföreningen Häggeby Skol- & Bygdemuseum tillfrågades även om de ville vara medarrangörer till årliga ängsslåtterarrangemang, vilket de tackade ja till.

Det visade sig även att den igenväxta ängen användes av Svenska Kyrkan för backsippegudstjänster om våren. Marken hade förut tillhört Svenska Kyrkan men i samband med en större avyttring av mark hade Magnus köpt in bl.a. ängen och en ek-hassellund väster om Nederhassla gård för några år sedan (2009 eller 2010).

Thommy Åkerberg och Håkan Nihlman inventerade ängen 2012-07-01 för att se vilka blommor och buskar som växte där och hittade följade 27 st. arter:

Backsippa Pulsatilla vulgaris       Teveronika Veronica chamaedrys          Hundkäx Anthriscus sylvestris     Nyponros Rosa dumalis 

Liljekonvalj Convallaria majalis             Stormåra Galium album     Brännässla Urticaceae dioica          Måbär Ribes alpinum   

Smörblomma Ranunculus acris            Vägtistel Cirsium vulgare    Grässtjärnblomma Stellaria graminea   Hallon Rubus idaeus

Revsmörblomma Ranunculus repens   Groblad Plantago major     Smultron Fragaria vesca             Prästkrage Lucanthemum vulgare

Nejlikrot Geum urbanum          Brudbröd Filipendula vulgaris        Skelört Chelidonium majus                Ängssyra Rumex acetosa

Alsikeklöver Trifolium hybridum            Käringtand Lotus corniculatus        Slån  Prunus spinosa        Daggkåpa Alchemilla species

Stinknäva Geranium robertianum           Revfibbla Hieracium lactucella      Vitplister Lamium album

 

Västra delen av ängen på Rölundaåsen. Nedanför granen i förgrunden finns beståndet av backsippa. Fotot är taget 2012-07-01 d.v.s. en dryg månad före den första slåttern av ängen.

Den igenväxta ängen sedd från Upplandsleden 2012-07-01. Upplandsleden löper i ängens östra kant.

Här följer några bilder från den första slåttern av ängen söndagen den 5 augusti 2012

Thommy Åkerberg med grepen i högsta hugg.

Hans Söder samlar ihop gräs m.h.a. en härv.

Ragnhild Karlsson räfsar

Hans Söder, Ragnhild Karlsson och Magnus Nobel i arbete

Magnus Nobel tar en fikapaus

Lilly och Magnus Karlsson leker med Magnus Nobels hund på den nyslagna ängen