Återskapande av sumpskog nordväst om Hummelviken

Område 15 i Naturvårdsplan för Håbo kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-28) utgörs av en sumpskog med värdeklass III, speciella skyddsvärden.

Sumpskogen omfattar 0,8 ha och naturvärdena utgörs av sumpskog, tallöverståndare och klibbal på socklar. Så här beskrivs området: ”Sumpskog bestående av medelåldrig gran och björk samt äldre överståndare av tall och klibbal. Stora barrmattor breder ut sig i skogen och bitvis saknas fält- och bottenskikt. Sumpskogen är sedan länge dränerad via ett grävt dike i den södra delen. Det täta trädskiktet av gran och björk som vuxit upp är troligen en följd av att vattennivån sänktes efter dräneringen”. Skötselförslag (enligt Naturvårdsplanen): ”Däm diket i söder. Därefter bör sumpskogen lämnas för fri utveckling”. I samband med en av oss arragerad vandring i området 2011-10-16 kunde vi konstatera att det var snustorrt. Diket hade verkligen haft effekt. Inte en vattendroppe fanns kvar.

Nedre delen av sumpskogen med dess igentorkade diken 2011-10-16

Det igentorkade utloppet från sumpskogen 2011-10-16

Dikeskorsning i sumpskogen före igensättning 2012-04-07
 
Diket som avvattnar sumpskogen  respektive den sprängda bergklacken före igensättningen 2012-04-07
Lördagen den 7/4 2012 genomfördes de första arbetena med att stoppa dräneringen av sumpskogen. Då sattes den sprängda bergklacken igen genom att slänga tillbaka den sprängsten som fanns längs kanterna i det sprängda hålet samt täpptes diket längst ned i skogen med mylla från multnade stubbar.
Sprängd bergsklack efter igensättning 2012-04-07, sett västerifrån Sprängd bergsklack  efter igensättning 2012-04-07, sett söderifrån
Den sprängda bergklacken efter igensättningen 2012-04-07 De arbeten som utförts under 2012 och 2013 gav en ordentlig skjuts när det gällde återgången från en torr till en försumpad skog. Hösten och vintern 2013 – 2014 var ganska nederbördsrika. Det igensatta utloppet höll relativt väl och det var väl bara en rännil med vatten som kunde passera dämmet och löpa ned genom det grävda diket.
Detaljer av det översvämmade diket 2014-03-02 Den södra delen av sumpskogen omvandlad till en vattenmosaik 2014-03-02
Ett par bilder tagna vid sumpskogen omedelbart norr om utloppet 2014-03-02
Den sprängda bergklacken efter fullständig igensättning 2013-10-13 sett från väster Den sprängda bergklacken efter fullständig igensättning 2013-10-13 sett från öster
2013-10-13 skedde den sista publika aktiviteten inom ramen för projekt ”Återskapande av sumpskog nordost om Hummelviken”. Den sprängda bergklacken blev därvid helt igensatt m.h.a. stenar, grus, jord och delar av träd i olika stadier av förruttnelse.     Utloppet ur sumpskogen efter första igensättningen 2012-04-07 Diket som avvattnar sumpskogen före igensättning 2012-04-07 Diket som avvattnar sumpskogen före igensättning 2012-04-07Diket som avvattnar sumpskogen före igensättning 2012-04-07 Utloppet ur sumpskogen efter första igensättningen 2012-04-07