Håbo Naturskyddsförenings remissvar på Översiktsplaner

Enligt Plan- & Bygglagen (PBL, SFS 1987:24) och som trädde i kraft den 1/7 1987 så skall alla kommuner ha antagit en Översiktsplan före den 1/7 1990. Översiktsplanen skall ange grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för de närmaste 10 – 20 åren. Grunddragen skall också anges  gällande tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse. Vidare skall det av planen framgå hur kommunen avser att tillgodose de riksintressen, som finns  inom kommunens gränser. Översiktsplanen skall också redovisa de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Planen skall omfatta hela kommunens yta.

Översiktsplan 1990

Den första Översiktsplanen för Håbo kommun antogs av Kommunfullmäktige den 24/9 1990. Föregångare till den första Översiktsplanen var en Kommunöversikt upprättad den 22/12 1976 och sedan dess reviderad ett flertal gånger och en Generalplan för Bålsta tätort, upprättad i april 1972 och även denna reviderad ett flertal gånger.

Plankarta till 1990 års Översiktsplan. Plankarta. Översiktsplan 1990

Det pågick ett intensivt bostadsbyggande i kommunen från slutet av 1960-talet fram till slutet av 1970-talet. Under perioden 1968 – 1979 bygdes det i genomsnitt ca. 230 lägenheter/år.

Bostadsbyggandet karakteriserades av stora, enhetligt utförmade radhus- och villaområden. Under perioden 1968 – 1979 grundlades många nya bostadsområden i Bålsta med småhusbebyggelse, t.ex. Eneby, Gillmarken, Prästberget, Prästängen, Viby, Väppebyberget, Västerdalen, Västerängen och Åkerby. Även ett antal flerbostadshus byggdes, i området Mansängen, och en centrumanläggning (Valhall) uppfördes.

Även under 1980-talet tillkom det i Bålsta en del nya bostäder, ca. 110 lägenheter/år, t.ex. Aronsborg, Broby Backar och Råbydal. Till skillnad från föregående period då bostadsområdena utplacerades i form av byar i t.ex. Bålsta så inriktades bostadsbyggandet under 1980-talet mot förtätning och utvidgning av befintliga bostadsområden. Som exempel kan nämnas kvarteret Nybygget där ett antal flerbostadshus  byggdes. I området Fagerdal uppfördes det också ett antal flerbostadshus i nära anslutning till befintlig äldre bebyggelse. Viss förtätning har också skett längs Stockholmsvägen.

År 1985 fanns det totalt ca. 1200 fritidshus i kommunen. Över hälften av dessa uppfördes under 1960- och 1970-talet, bl.a. i Krägga, Söderskogen och Slottsskogen. En del av fritidshusen har under årens lopp permanentats, d.v.s. gjorts om till året-runt-bostad. Under 1980-talet har ca. 10 – 15 fritidshus/år permanentats.

Markområden för det framtida bostadsbyggandet 1990 – 2020                                (källa: Översiktsplan 1990)

Område för småhus Antal lägenheter som bedöms rymmas inom området
Skörby 500
Västra Skörby 1000
Kalmarlandet 50
Frösunda 80
Knarrbacken 50
Övergran Ej beräknat
Skokloster 300
Erikslund 100
Diverse ställen 700 (ca. 35 st. /år)

 

Områden för flerbostadshus Antal lägenheter som beräknas rymmas inom området
Väppebygärde 400
Åsen 400
Håbo Allmänning 1200

Den övergripande målsättningen för bostadsbyggandet är en bostadsproduktion av 150 – 200 lägenheter/år.

Näringslivet i Håbo kommun domineras av småföretag och ett mindre antal medelstora företag. Branschspridningen är stor. De flesta företagen är verksamma inom sektorerna byggnadsindustri, privata tjänster samt handel och service.

Efterfrågan på industrimark i komunen ökade markant under 1988 och all exploateringsfärdig mark inom Dragets, Bista och Dyarne industriområden såldes slut. Under 1989 – 1990 har denna efterfrågan fortsatt att vara stor och för att möta denna efterfrågan pågår f.n. exploatering av Västerskogs industriområde, vilket omfattar ca. 20 ha säljbar mark. Förberedelser har vidtagits för att ytterligare utvidga industriområdet.

Följande markområden i kommunen föreslås förindustriändamål under Översiktsplanens planeringsperiod; Draget – Lillsjön, Draget (norr om Södra Bålstaleden) och Björnängen.

I Håbo kommun finns kommunala VA-anläggningar i Bålsta, Yttergran, Övergran, Kivinge – Karolinas väg, och Lugnet. Under 1990 skall kommunen ta över de allmänförklarade VA-anläggningarna i Slottsskogen-Dammen och på sikt även i Söderskogen.

Vattenverket i Bålsta togs i drift 1986 och har en kapacitet på 8000 m3/dygn. Av denna kapacitet utnyttjas idag 40 % och vid toppbelastningar ca. 75 %. Avloppsreningsverket i Bålsta har en kapacitet på 15000 personekvivalenter(pe). Utbyggnad av kapaciteten till 24000 pe/år är planerad att utföras under 1990 – 1991.

Följande områden utpekas som lämpliga  för bostadsändamål:

F1 (Slottsskogen), F2 (Skogsområdet mellan Slottsskogen och Söderskogen), F3 (Erikslund) och F4 (Krägga)

Håbo Naturskyddsförening fanns inte 1990 utan Naturskyddsföreningens medlemmar bosatta i Håbo företräddes av Enköpings Naturskyddsförening. Enköpings Naturskyddsförenings remissvar på Översiktsplan 1990. Enköpings Naturskyddsförenings remissvar till Översiktsplan 1990

Ingrid Ljungkvist, som tillhör Håbo Naturskyddsförenings styrelse lämnade också in ett yttrande på Översiktsplan 1990. Ingrid Ljungkvists synpunkter på Översiktsplan 1990

Fördjupad Översiktsplan för Bålsta 1994

1994-06-13 tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna en fördjupad Översiktsplan för Bålsta. I denna Översiktsplan har område 01 Bålsta avgränsats med utgångpunkt från Bålsta tätort. Från kommun- och länsgränsen i söder till Lundby i norr avgränsas området av E18. Församlingsgränsen mot Övergrans församling utgör områdesgräns från Lundby till Norra Björkfjärden i väster. Planområdet ryms på så sätt inom Kalmar och Yttergrans församlingar.

Bostadsbyggandet under 1990 – 1993 har varit omfattande och så mycket som 747 lägenheter har blivit inflyttningsfärdiga. I Kalmarsand och vid Bålsta centrum har flerbostadshus uppförts och småhusbebyggelse har tillkomit i Gillmarksbyn och i Skörby Skog.

Kommunens målsättning för bostadsbyggandet har bl.a. varit att skapa bra boendemiljöer, med närhet till skogs- och grönområden. Därför har bostadsområdena spridits ut över stora ytor i Bålsta och stora områden mellan bostadsområdena har lämnats obebyggda. Bålsta samhälle hade 1994 ca. 13 600 invånare och vid årsskiftet 1993/1994 fanns det 5236 lägenheter i Bålsta.

Den fördjupade Översiktsplanen innehöll bl.a. en förteckning över markområden som bedömdes lämpliga för nya bostäder.

Område Hustyp Antal lägenheter som torde kunna rymmas inom området
Västra Skörby Småhus 1200 – 1500
Kalmarnäs Småhus 500 – 600
Skörby Skog Småhus 370
Knarrbacken Flerbostadshus 50
Väppeby Äng Flerbostadshus 425
Stationsområdet Flerbostadshus 100 – 300
Håbo Allmänning Flerbostadshus 1000 – 1200
Bålsta Gamla IP Flerbostadshus 25 – 50
Diverse ställen Småhus/flerbostadshus 250 – 500 (10 – 20/år)

Avvikelser från den kommunomfattande översiktsplanen:

Kalmarnäs och Bålsta Gamla IP var nya områden som ej fanns redovisade i kommunens kommunomfattande översiktsplan.

Frösunda, som redovisas i den kommunomfattande planen, upptogs ej i den fördjupade översiktsplanen.

Under 1981 slöts ett avtal mellan Håbo kommun och den dåvarande ägaren till fastigheterna Torresta 3:1, 2:2 och 2:3 (det s.k. Kalmarlandet) angående byggrättsområden, ny vägsträckning samt dragning av den nya kraftledningen inom och genom dessa fastigheter. Mot denna bakgrund upptogs Kalmarlandet i den kommunomfattande översiktsplanen. Byggrättsområdena bedömdes kunna inrymma ca. 50 lägenheter i småhus.

Ny bostadsbebyggelse inom Kalmarlandet bedömdes vara av mindre intresse. Kalmarlandet finns därför ej med i den fördjupade Översiktsplanen.

Området Bista-Kalmarleden, som redovisas i den kommunomfattande översiktsplanen, finns inte med i den fördjupade översiktsplanen. Plankartan till 1994 års fördjupade översiktsplan för Bålsta.. Plankarta. Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 1994

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta var ute på samråd under perioden 15/10 – 15/12 1992. Enköpings Naturskyddsförenings yttrande: Enköpings Naturskyddsförenings svar på FÖP Bålsta 1994

Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2002 

Denna fördjupade Översiktsplan var ute på samråd hösten 2001. Enköpings Naturskyddsförening inlämnade inte något yttrande. Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 2002

Översiktsplan 2006

Denna Översiktsplan var ute på samråd vårvintern 2006. Enköpings Naturskyddsförening lämnade in ett yttrande underskrivet av dess ordförande (Sune Säll) men skrivet av en Håbobo (Håkan Nihlman). Enköpings Naturskyddsförenings remissvar Översiktsplan 2006

Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2010 

Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort var ute på remiss (samråd) under perioden december 2009 – februari 2010. Remissvar. FÖP Bålsta tätort 2010

Tematiskt tillägg till Översiktsplan. LIS – Landsbygdsutveckling i Strandnära läge. Samrådshandlingarna (utställningsversion) var ute på samråd under perioden november – december 2015.

Remissvar. Tematiskt tillägg till Översiktsplan för Håbo kommun. LIS. Utställningsversion.

Översiktsplan ”Håbo – en kommun för framtiden”

Samrådsversionen av denna Översiktsplan var ute remiss under tiden 28/12 2016  –  28/2 2017. Synpunkter på samrådshandling till Översiktsplan för Håbo kommun