Håbo Naturskyddsförenings visioner och mål

Visioner och mål för en krets av Naturskyddsföreningen i Håbo kommun

Genom vårt arbete lokalt har vi åstadkommit följande framgångar i Håbo 2006 – 2009:

– En planerad exploatering av Bålstaåsen med bostäder har avvärjts.

– Dammar har grävts i en våtmark invid Dragets industriområde i syfte att främja reproduktionen av större vattensalamander i området.

– Håbo kommuns upphandlingspolicy av varor som berör kommunal verksamhet har uppdaterats med att inköp av miljömärkta (även närproducerade och rättvisemärkta varor) skall premieras i enlighet med Miljöstyrningsrådets direktiv.

Genom vårt arbete lokalt har vi åstadkommit följande framgångar i Håbo 2010 – 2013:

– En planerad exploatering (Detaljplan för Skokloster Udde, etapp 1) av strandzonen sydost om Slottskogen har avvärjts.

– Permanent ängsslåtter på ett ca. 400 m2 stort område på Rölundaåsen har påbörjats.

– Utformningen av den biologiska mångfalden i en sumpskog norr om Hummelviken har stoppats genom igensättning av det dike som avvattnar sumpskogen.

– Genom ett inlämnat Medborgarförslag har vi medverkat till att Håbo kommun (tillsammans med Upplands-Bro kommun) har påbörjat arbetet med insamling och bearbetning av biologiskt avfall från hushåll, storkök och restauranger.

– ICA Kvantum, Bålsta centrum, har nått ökad medvetenhet avseende utrotningshotade fiskar som är rödlistade enligt WWF:s förteckning.

Visioner

– Minst 50 % av Håbo Naturskyddsförenings medlemmar skall vara delaktiga i kretsens arbete på ett eller annat sätt.

– Minst 10 % av Håbo kommuns invånare skall vara medlemmar i Naturskyddsföreningen.

– Alla Håbo kommuns verksamheter skall vara kretsloppsanpassade, d.v.s. allt som släpps ut i luft, jord och vatten återanvänds eller återvinns.

– Enbart energi från förnyelsebara energikällor används i offentlig verksamhet, näringsliv och i övriga samhället.

– Alla transporter inom samt till och från Håbo kommun sker utan fossila bränslen.

– Jordbruket sker enbart med för miljön skonsamma metoder i syfte att förebygga utsläpp av kväve, fosfor och andra närsalter i grundvatten och vattendrag, en hållbar djurhållning och bevarandet med bevarandet av biologisk mångfald som en grundregel.

– Skogsbruket sker på  ett sätt som gynnar naturskogar och biologisk mångfald istället för skapandet av kalhyggen och monokulturer.

– Verksamheten i kommunala och privata skolor och förskolor är miljöcertifierad enligt Grön Flagg eller motsvarande.

– Ungdomsverksamhet (Fältbiologer eller dylikt) finns i kommunen.

Kortsiktiga mål

– Egna policies tas fram inom ämnesområden där sådana saknas hos riksföreningen.

– Alla exploateringshotade friområden inventeras avseende förekomst av rödlistade arter

– Ett naturreservat bildas på Bålstaåsen, vid Lillsjön och Båtsbacken. 

– Ett koncept för studiecirklar tas fram för de ämnesområden som medlemmarna efterfrågar.

– Minst 25 nya medlemmar skall värvas per år.

– En Facebookgrupp knuten till Håbo Naturskyddsförening bildas.

– ”Bondens marknad” skall vara en permanent aktivitet som går av stapeln varje år.

– En solelförening skall finnas i kommunen med syfte att producera elektricitet från solen.

– Håbo kommun ansluter sig till nätverket av s.k. ”Ekokommuner”.

Långsiktiga mål

– Arbetsgrupper bildas (efter behov).

– Samtliga nyckelbiotoper i Håbo kommun är inventerade avseende kärlväxter, fröväxter, mossor, lavar och insekter.

– Övriga friområden är inventerade avseende förekomst av signalarter för nyckelbiotoper.

– Ett naturreservat bildas på kommunägd mark öster om Idealbyn.

– Alla UL:s bussar (som går i trafik inom eller till och från Håbo kommun) drivs av biogas eller andra förnyelsebara bränslen.

– Reningsverket vid Råby är kompletterat med en biogasanläggning.

– Alla hushåll är försedda med avfallskvarnar.

– En cykelplan finns framtagen.

– Samtliga jordbruksmarker är inventerade avseende risken för läckage av närsalter till närliggande vattendrag.

– En vattenpark finns anlagd i Bålsta för att ta hand om tätortens dagvatten.

– Kravspecifikationer finns framtagna av Håbo kommun för att gynna byggandet av energisnåla hus och hus byggda av miljövänliga komponenter.

– Nya naturreservat/Natura 2000-områden skapas på kommunal/privat mark där behov finns.

OBS! Vi kan underlätta detta arbete genom att ta fram finansiella lösningar.

– Uppstart av ungdomsverksamhet (Fältbiologer).

– Alla familjedaghem/förskolor är certifierade för utomhuspedagogik, t.ex. I Ur och Skur.